Foutje in het Bouwbesluit is hersteld

In 2018 schreef ik een blog over een foutje in het Bouwbesluit. Nu 3 jaar later constateer ik dat de tabel is aangepast en hierdoor het foutje is hersteld.
Alhoewel ‘foutje’? De overheid spreekt over een ‘te beperkte verwijzing’. (*)

Persoonlijk had deze voor mij niet gecorrigeerd hoeven te worden. Ik zal jullie uitleggen waarom.

Wat betekent deze correctie?
Concreet betekent dit dat alleen bij renovatie van een woonfunctie voldaan moet worden aan de nieuwbouweisen van isolatie. Bij overig functies, zoals kantoorfunctie of winkelfunctie hoeft dit niet meer. Hier moet voldaan worden aan artikel 5.5 lid 1, minimale niveau warmteweerstand van 1,4 m2•K/W.

Dit betekent dat in het verleden­ bij renovatie van veel gebouwen, onnodig hoge kosten gemaakt zijn t.b.v. realiseren van de gewenste isolatienorm. Dat was niet nodig geweest en dat is wellicht zuur.

Duurzaamheidsambitie
Echter, de komende jaren moeten gebouwen steeds duurzamer worden. Als we willen verduurzamen moeten we ook eisen stellen aan bestaande gebouwen!

Daarom had deze wijziging van mij niet meer gehoeven.

Het staat opdrachtgevers, architecten, adviseurs en bouwbedrijven uiteraard altijd vrij om gebouwen energetisch beter uit te voeren dan de minimale eis die het Bouwbesluit stelt.

Een stap vooruit en een stap terug
We kunnen dus constateren dat met de nieuwe BENG-eisen en TOjuli er een stap vooruit gezet wordt bij nieuwbouw en dat bij verbouw er een stap terug gezet wordt. Het continu blijven volgen van gewijzigd beleid en hier op anticiperen maakt wel dat wij een uitdagend beroep hebben.

BENG-eisen en TOjuli
Als bedrijf hebben we sinds dit jaar software aangeschaft waarmee de BENG-eisen en de TOjuli uitgerekend kunnen worden. Ik heb zelf afgelopen maand hiervoor een cursus gevolgd. Dit geeft veel inzicht in de nieuwe BENG-eisen en de TOjuli.

Mocht iemand vragen hebben over dit onderwerp, dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden. Ik ben bereikbaar via bhomberg@satijnplus.nl

 

Bart Homberg
BIM modelleur

 

 

(*) Onderstaand de toelichting bij BENG-Staatsblad 2019-501, onderdeel F:

In artikel 5.6 is NEN 1068 ook vervangen door NTA 8800, die is gebaseerd op de CEN EPB normen. Zie hiervoor ook het algemeen deel van deze toelichting. In het eerste en het derde lid van artikel 5.6 is eerste tot en met zevende lid vervangen door eerste tot en met tiende lid. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat ook een correctie in de aansturing van artikel 5.6, derde lid is aangebracht. Met deze wijzigingen is de eerdere te beperkte verwijzing, gecorrigeerd. In het eerste lid is het niveau voor de warmteweerstand van 1,3 m2•K/W gecorrigeerd naar 1,4 m2•K/W. In het tweede lid is de warmteweerstand van 2,5 m2.K/W voor een vloer, 1,3 m2.K/W voor een gevel en 2,0 m2.K/W voor een dak gecorrigeerd naar 2,6 m2.K/W, 1,4 m2.K/W en 2,1 m2.K/W.

Deze wijziging betekent dat bij het realiseren van nieuwe dakkapellen en/of bijbehorende bouwwerken bij bestaande gebouwen er alleen nog bij een woonfunctie voldaan hoeft worden aan de nieuwbouweisen van isolatie.

 

 

Lees meer

van SATIJNplus Architecten