Maak onze woningvoorraad toekomstproof.

Het is droevig gesteld met onze woningvoorraad. De opgave is groot, maar de opdrachten blijven uit. Woningvoorraad genoeg blijkt uit de cijfers, maar de kwaliteit laat te wensen over. De woningen zijn energetisch niet geschikt voor de toekomst en functioneel blijken ze niet levensloopbestendig. Werk aan de winkel dus.

bron: Parkstad Limburg energietransitie Palet

Energietransitie
Onze woningvoorraad ouder dan 40 jaar is doorgaans niet of nauwelijks geïsoleerd. De woningen van de afgelopen decennia zijn zeer gevarieerd in de mate van isolatie en de energiezuinigheid.

Vast staat, dat onze gehele woningvoorraad niet klaar is voor de toekomst.

De toekomstverwachtingen zijn somber; er zijn geen fossiele brandstoffen meer beschikbaar. Geen gas of huisbrandolie. Dat betekent dat we over moeten schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Zoals de zon, wind en aardwarmte; onuitputbare energiebronnen.

Zon-, wind- en bodemwarmte
Hernieuwbare energiebronnen zijn er voldoende. Denk aan de zon, de wind en de bodemwarmte. Deze energiebronnen blijken al eeuwen onuitputbaar, het is nu aan ons, om met onze technologische kennis, deze bronnen te benutten en om te zetten in energie voor ondermeer onze woningvoorraad.

Beperking van onze energievraag
Een goede thermische schil is onontbeerlijk voor de reductie van de energievraag bij bestaande woningen. Het vergt besef van historie en bouwtechniek om snel een overzicht op te stellen van de gebreken en de mogelijkheden van deze woningen. Onze restauratie-ervaring geeft ons het nodige inzicht in deze bouwtechniek en het scala van oplossingen. Daarnaast zijn we erin getraind om integraal te ontwerpen. Bouwtechniek, bouwfysisca en installatieconcepten dienen integraal op elkaar afgestemd te worden. Zo kunnen wij eigenaren van woningen goed adviseren.

Denken in oplossingen
De basis regels van bouwfysica zijn toegankelijk en razend interessant. Het is een uitdaging om op basis van temperatuurlijnen en condensatiepuntdiagrammen, te denken in risico’s en oplossingen. Het is een plezier om dit te combineren met bouwtechniek en esthetiek. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een hernieuwde rol van de architect.

Elkaar aansporen
Door ontwikkeling van de bouwfysische kennis wordt het ontwerpen van een optimaal installatieconcept interessanter. Deze beide kennisvelden zijn onontbeerlijk om bij te dragen aan innovatie in de bouw. We weten door de integrale benadering, de adviseurs te prikkelen en aan te sporen om innovatieve concepten te onderzoeken en toe te passen. De industrie wordt daarmee ondersteund en gemotiveerd om de innovaties door te zetten en te vermarkten.

Toekomstbestendig wonen
Onze woningvoorraad is tot op heden ‘monofunctioneel’, dus voor één specifieke doelgroep ontworpen. De grootste voorraad betreft grondgebonden woningen of portiek-etagewoningen.

Onze nieuwe samenleving laat echter een veel breder spectrum aan gezinssamenstellingen zien. De levensloop van de samenleving en de levensloop van onze woningvoorraad gaat niet optimaal samen. De woningvoorraad blijkt niet flexibel ontworpen te zijn, terwijl de vergrijzing toeslaat en de zorgvoorzieningen afnemen. Een grote nieuwe opgave is het levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad.

Wij volgen nauw de ontwikkelingen in de markt en werken graag mee aan de toekomst van onze woningvoorraad. We kunnen u ondertussen al laten zien waar wij, samen met onze bouwketenpartners, mee bezig zijn geweest.

Boostenwijkje Maastricht: twee woningen worden één
Het Boostenwijkje Maastricht was een herstructureringsopgave. Stedenbouwkundig is de structuur van de wijk geoptimaliseerd, door het parkeren integraal op te lossen.

De krimpopgave is vertaald door twee woningen samen te voegen tot één. De erfgoedwaarden zijn gerespecteerd en verbeterd. Energetisch zijn de woningen opgewaardeerd van energielabel G naar A++. De woningen zijn voorzien van een in team ontwikkeld comfort-plus systeem en beschikken over een individuele bodemwarmtepomp.

Spoarkolonie Sittard: nieuwe woning achter bestaande voorgevel
De Spoorkolonie, of zoals ze in Sittard zeggen de ‘Spoarkolonie’ is een beschermd stadsgezicht en daardoor beschermd erfgoed. Door veel zelf aangebrachte voorzieningen en een slechte staat van onderhoud, waren de woningen aan de achterzijde aan het verkrotten. De opgave was om een nieuw toekomstbestendig woonproduct te ontwikkelen.

Deze herstructureringsopgave bood de kans om het parkeren aan de achterzijde op te lossen, de straten werden daardoor ontlast van de parkeerdruk. Deze aanpak kwam het beschermde stadsgezicht ten goede.

Het formuleren van een toekomstbestendig woonproduct resulteerde in een gevarieerd woningaanbod van grondgebonden woningen en appartementen. Deze variëteit komt het karakter van de wijk ten goede en de sociale cohesie en opbouw van de wijk.

De energietransitie heeft ervoor gezorgd dat de bestaande woningen met energielabel G verbeterd is naar energielabel A. In de nabije toekomst is voorzien op aansluiting op het Groene Net, op dat moment wordt het energielabel A+ gehaald.

Sanderbout Sittard; een comfortabele upgrade
Sanderbout is onderdeel van een grotere opgave ‘Mijn Zuid’. Het is opnieuw een herstructureringsopgave, met aandacht voor behoud van erfgoedwaarden en aandacht voor het oplossen van de parkeerproblematiek. Het toekomstbestendige woonproduct betreft levensloopbestendige woningen en grondgebonden woningen.

De levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd in de karakteristieke beschermde woningen, de grondgebonden woningen worden in de vorm van nieuwbouw gerealiseerd.

De energietransitie zorgt voor een energiesprong van energielabel G naar energielabel A. Zodra men aangesloten kan worden op het Groene Net zal dat resulteren in label A+.

Woningzorg Maastricht; rendabel installatieconcept
De woningvoorraad van de woningvereniging Woningzorg bestaat uit 60 rijksmonumenten en 44 gemeentelijke monumenten. De woningen zijn bijna 100 jaar oud en dienen geschikt gemaakt te worden voor de komende vijftig jaar. Een bouwtechnisch en bouwfysisch onderzoek zijn de basis voor de oplossingen.

De thermische schil wordt geoptimaliseerd en een nieuw installatieconcept laat een scala van oplossingen zien. De bouwkosten worden in relatie gebracht tot de exploitatiekosten. De Total Cost of Ownership (TCO) bepaalt de keuze van het concept. De woningen hebben een energielabel G en worden minimaal naar label B opgewaardeerd. Er zijn ook mogelijkheden om op te waarderen naar energielabel A.

Werfgoed Belgisch Limburg; samen overtuigen van noodzaak
Werfgoed is een onderzoeksproject samen met een groot aantal Belgische partners. We delen onze kennis in het consortium en werken aan innovatie.

Een belangrijk doel is om deze kennis breed toegankelijk te maken en de bewoners/eigenaren te sensibiliseren voor de energietransitie.

TIORC Vrieheide; integraal concept voor renovatie, isolatie en exploitatie
TIORC is een consortium waar wij in participeren. Het is een consortium dat staat voor innovatie en toepassing op projecten. TIORC staat voor ‘Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept’.

De wijk Vrieheide in Heerlen wordt door het consortium aan een Integraal onderzoek onderworpen. In het Totaal wordt ook de hypotheekproblematiek geanalyseerd en er wordt naar langdurige oplossingen gezocht. Het onderzoek weegt investeringen af tegen opbrengsten en stuurt aan op Optimalisatie. Het betreft bestaande woningvoorraad met een sterke stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek. Renovatie is de enige juiste oplossing. Concept-gestuurd onderzoeken en ontwerpen is de basis voor het consortium.

Samen met u kunnen wij sparren over een totaalconcept. Dat betekent integraal kijken naar ontwerp, bouwtechniek, bouwfysica, bouwkosten en uitvoering.

Omdat wij betrokken zijn bij diverse onderzoeken, informeren wij u over de meest actuele ontwikkelingen. Wij bieden een open podium voor innovaties. Bent u nieuwsgierig en vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op; “we zijn er klaar voor!”

Lees meer

van Harold Janssen